Čo je normostrana?

Normostrana je merná jednotka písaného textu.

Normostrana, alebo normovaná strana (skrátene NS) je rozsah textu s pevne stanoveným rozsahom.

Orgány Európskej únie definujú nasledovne: jedna normostrana sa považuje za 1 800 znakov, vrátane medzier a interpunkcie textu.

Normostrana

Je to strana A4?

Nie.

Normostrana vyjadruje počet znakov textu, nie počet fyzických strán.

Keďže na stranu A4 je možné v závislosti od typu a veľkosti písma, riadkovania a ďalšieho formátovania umiestniť rozličný rozsah textu, je počítanie na normostrany oveľa presnejšie než počítanie fyzických strán dokumentu.

Prečo sa počítajú aj medzery a interpunkcie?

Medzery a interpunkcie sa do rozsahu počítajú tiež, lebo bez nich by bol text takmer nečitateľný.

Prečo používame hodnotu 1 800?

Koeficient na výpočet počtu NS (1 800 znakov vrátane medzier) vychádza z čias používania písacích strojov, ktoré používali písmená s rovnakou šírkou tzv. monospace.

Do jedného riadku sa zmestilo 60 znakov, t. j. písmen, interpunkčných znamienok a medzier medzi slovami. Na jednu stranu formátu A4 sa z dôvodu dobrej čitateľnosti písalo 30 riadkov. 60 znakov v riadku x 30 riadkov na stranu = 1800 znakov vrátane medzier.

Súdne preklady

Cena prekladu vždy závisí od dĺžky textu, daného jazyka a termínu, do ktorého je potrebné preklad pripraviť. Dĺžka textu sa väčšinou určuje podľa počtu normostrán (dôležitý je teda počet znakov). V EÚ teda 1 800 znakov vrátane medzier. Niekedy sa môžete stretnúť i s nacenením podľa počtu slov: 1NS= 250 slov.

Cena sa väčšinou vypočítava na základe počtu normostrán preloženého textu. To z toho dôvodu, že je preklad vždy dlhší ako originál (niekedy je totiž potrebné veci vysvetľovať opisom atď.).


Súdne preklady majú jasne danú formu, ktorá je zachytená aj legislatívne, konkrétne vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. § 10: „Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.“

AKO JE TO S NEDOKONČENÝMI STRÁNKAMI A ZAOKRÚHĽOVANÍM?

Z predchádzajúceho úryvku je zrejmé, že v prípade súdneho prekladu sa nedokončená stránka považuje za celú.


Tento text obsahuje 2483 znakov vrátane medzier a interpunkcie, t. j. 1,379 NS, prekladateľ teda by za ňu rátal 2 NS.

01

Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.

Dozvedieť sa viac

02

Preklady bez overenia

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Dozvedieť sa viac

03

DTP - Desktop Publishing

So službami DTP - Desktop Publishing vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj grafické spracovanie prekladaných dokumentov - napríklad brožúry a katalógy.

Dozvedieť sa viac
Logo
Tešíme sa na stretnutie s Vami.